Najít pobočku
Zavolejte mi zpátky!

Všeobecné podmínky pronájmu

Služby pro soukromé osobyVšeobecné podmínky pronájmu
1 Základní ustanovení

1-01 Předmět smlouvy

PETIT FORESTIER ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. pronajímá Nájemci na základě vzájemně odsouhlasených cenových podmínek a za úplatu vozidla, přívěsy, návěsy a kontejnery. Konkrétní typ vozidla a jeho vybavení jsou vždy popsány v příslušné smlouvě o pronájmu.
Další nájem pronajímaného předmětu třetí osobě je povolen pouze po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele. I v případě schválení ze strany Pronajímatele zůstává Nájemce jediným smluvním partnerem Pronajímatele. Je-li převod užívání učiněn bez souhlasu Pronajímatele, je Nájemce zodpovědný za veškeré škody z toho plynoucí. Nájemce garantuje, že on nebo jeho zástupce v okamžiku převzetí vozidla předloží Pronajímateli platný průzkaz totožnosti a platný řididičský průkaz pro příslušnou kategorii vozidla. Tyto dokumenty jsou předloženy Pronajímateli v originálech, který je  oprávněn pořídit si kopie těchto dokumentů. V případě předložení neúplných nebo neplatných dokumentů je Pronajímatel oprávněn odmítnout předání vozidla.
Pronajímatel bude posílat měsíční cenu za nadlimitní kilometry a z těchto důvodu je Nájemce povinen písemně sdělit aktuální stav ujetých kilometů do 7 kalendářních dnů od okamžiku dotazu Pronajímatele na stav kalkulovaného období.
Pokud Nájemce nezašle požadovaný stav kilometrů v předepsaném termínu, je Pronajímatel oprávněn ho stanovit na základě výpočtu, který bude vycházet z počtu ujetých km za 6 předchozích nebo dříve pronajatých měsíců.

1-02 Střežení a zabezpečení pronajetého majetku

Nájemce je povinen užívat předměty nájmu s ohledem na návody užívání výrobců jednotlivých zařízení (vozidlo, chladící nástavba, chladicí agregát, zadní hydraulická plošina atd.). Nájemce je taktéž povinen vozidlo provozovat na zpevněných asfaltových nebo betonových silnicích a plochách, pro které bylo vozidlo vyrobeno a určeno. V opačném příkladě nese Nájemce veškeré náklady za poruchy nebo poškození plynoucí z provozování vozdila na jiných površích. Jakákoliv vyjímka musí být schválena písemně Pronajímatelem.
Nájemce nebo jeho zplnomocněný zástupce se v celém průběhu trvání smlouvy o pronájmu zavazují starat se o daný předmět nájmu, užívat ho opatrně a vykonávat činnost profesionálního řidiče vozidla. To platí zejména pro dodržování údržby a servisních intervalů všech součástí vozidla a jeho zařízení. V opačném případě je nájemce zodpovědný za veškeré škody v přímé souvislosti s porušením těchto pravidel.
Nájemce je povinen řádně zabezpečit předmět nájmu proti odcizení, poškození nebo ztrátě. Při porušení této podmínky musí Nájemce poskytnout náhradu škody Pronajímateli až do výše hodnoty předmětu nájmu.
Je zakázáno tankovat do vozidel nebo chladící jednotky bionaftu. V případě porušení podmínky je Nájemce plně odpovědný za škody plynoucí z použití bionafty, nesprávného paliva nebo paliva špatné kvality.
Provozní náklady za pohonné hmoty a AdBlue jsou vždy plně hrazeny Nájemcem. Totéž platí pro doplňování motorového oleje dle návodu k obsluze vozidla.
Ztráta SPZ nebo dokladů vozidla (osvědčení o technickém průkazu, zelená karta atd.) musí být neprodleně oznámena Pronajímateli. Nájemce hradí náklady na opětovné vystavení včetně nákladů Pronajímateli za jízdné a čas pro vyřízení.
Na žádost Pronajímatele musí Nájemce v každém okamžiku říct, kde se vozidlo nachází a umožnit prohlídku. V případě, že předmět nájmu je zadržen orgány státní správy či jinými subjekty a to ve spojitosti s penalizací  Nájemce, i během tohoto období je Nájemce povinen hradit měsíční nájemné.
Nájemce je povinen řádně zabezpečit náklad ve vozidle a je zodpovědný za škody plynoucí z naložení nevhodného druhu zboží či z neodstatečně zabezpečněného nákladu během přepravy.
Je-li vozidlo vypaveno nádrží pro AdBlue, je vozidlo předáno Nájemci s touto plnou nádrží. V případě, kdy Nájemce nevrátí vozidlo s plnou nádrží AdBlue, bude Pronajímatel fakturovat tržní náklady za doplnění AdBlue plus servisní poplatek 30 Kč/litr. V případě, že Nájemce má v pronájmu vozidlo s AdBlue nádrží, je povinen zajistit, aby tato nádrž byla vždy dostatečně naplněná, jak je napsáno v uživatelském návodu vozidla. Nájemce  má neomezenou odpovědnost za správní delikty a trestné činy plynoucí z provozování těchto vozidel bez možnosti injektáže AdBlue a v rozporu s evropskou emisní legislativou. V případě nároků úřadů nebo třetích stran z důvodu provozování vozidla bez AdBlue kapaliny, přebírá Nájemce plnou zodpovědost a veškeré náklady s tím související.

1-03 Oblast provozování vozidla

Jízdy mimo území ĆR jsou možné pouze s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele. V případě porušení pravidla nese Nájemce odpovědnost a náklady, za škody, pokuty a penále v zahraničí.

2 Předmět nájmu

2-01 Převzetí vozidla

Nájemce přebírá do užívání vozidlo bez viditelných vad a  v provozuschopném a technicky bezvadném stavu. Vozidlo má při předání plnou nádrž. Nákladový prostor je čistý a hygienicky nezávadný. V okamžiku předání předmětu nájmu obě strany podepisují předávací protokol, který potvrzuje reálný stav předmětu nájmu. Případné reklamace musí být nahlášeny ihned po předání a zároveň písemně.
Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu ve smluveném čase a na smluveném místě. Nájemce se zavazuje tento předmět nájmu přijmout na smluveném místě. V případě zpoždění při přebrání, přesunutí termínu či nepřijetí vozidla může Pronajímatel účtovat storno poplatky, které jsou ve výši 50% z dohodnutého nájemného po celou dobu smlouvy (nebylo-li ve smlouvě domluveno jinak). Pronajímatel je oprávněn odmítnout předání vozidla osobě, která neprokáže, že má oprávnění za Nájemce jednat (originál plné moci atd.)
Vozidlo má po celou dobu nájmu identifikační značky Pronajímatele na přední masce/kapotě, na zadním části chladírenské nástavby a i na bočních dveřích kabiny. Tyto samolepky a cedule nesmí Nájemce odstranit ani dočasně zakrýt. Případnou ztrátu nebo krádež těchto symbolů musí Nájemce neprodleně nahlásit Pronajímateli. Když ke ztrátě nedojde formou KASKO škody, Pronajímatel zajistí výměnu zdarma.

2-02 Údržba a opravy

Údržba a opravy jsou obvykle prováděny v dílenských prostorech Pronajímatele. Před předáním vozidla k opravě je Nájemce povinen vyložit z vozidla veškeré zboží a taky všechny osobní věci z kabiny řidiče. Během samotné údržby a opravy opotřebených dílů a během povinných technických prohlídek má Nájemce nárok na náhradní vozidlo, pokud tento čas údržby, opravy nebo prohlídky překročí 9 hodin a zároveň v závislosti na dostupnosti náhradního vozidla.
Nájemce se zavazuje neprodleně hlásit  poruchy vozidla Pronajímateli, přičemž následné škody vyplývající z opožděných opravárenských prací zdůvodu nenahlášení poruch a nepřistavení vozidla Nájemcem, jsou k tíži Nájemce.
Pronajímatel vybaví vozidlo odpovídajícími pneumatikami, které vymění v okamžiku, jakmile je dosaženo zákonem předepsané minimální hloubly dezénu. Náklady pořízení a výměnu nových pneumatik nese Pronajímatel.             
Pronajímatel opravuje pneumatiky a náklady za materiál jdou k jeho tíži v případech průniku ostrého předmětu do pneumatiky (např. hřebíky, šrouby atd.), pokud k poškození došlo při normálním užívání vozidla. Při poškození kostry pneumatiky (např. nárazem)  jdou náklady  opravy k tíži Nájemce. Výměna a oprava pneumatik se provádí v dílně pronajímatele, přičemž vyjímky je možné stanovit písemně dohodou s Pronajímatelem.
Při neočekávané technické závadě vozidla obdrží Nájemce náhradní vozidlo co nejdříve, nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy o této skutečnosti byl informován Pronajímatel. V případě, že by náhradní vozidlo nebylo připraveno, nebude po dobu prostoje vozidla v servisu účtováno Nájemci nájemné. Pokud by interní servisní provozovna v daném čase závady nebyla otevřená, Pronajímatel je oprávněn určit Nájemci jiný servis, kde bude vozidlo opraveno. Případné vedlejší náklady spojené s neočekávanou technickou závadou (např. cestovní náklady, smluvní pokuty z kontraktů Nájemce atd) jdou výhradně k tíži Nájemce.
Poškození odlétajicími kamínky: Pronajímatel zajišťuje kompletní opravu nebo výměnu čelního skla, pokud poškození kamínky došlo během běžného provozu a užívání vozidla. Místo a postup opravy určuje Pronajímatel.
V případě mechanicko-technických poruch musí být Pronajímatel informován o této skutečnosti jako první, neboť on následně rozhodne s ohledem na místo poruchy, zda zajistí servisní podporu sám nebo pomocí partnerského servisu.

2-03 Poškození předmětu nájmu / odpovědnost Nájemce

Nájemce nese odpovědnost v případě poškození nebo ztráty vozidla anebo porušení podmínek nájmu. Zvláště platí, že Nájemce musí vrátit vozidlo ve stavu v jakém ho převzal.
Dále je Nájemce plně odpovědný za náklady škodní události, zvlaště za náklady za odtah vozidla, přejezdy a za jednání v nedbalosti. Totéž platí pro náklady za odborné posudky, za ztrátu hodnoty vozidla a za ztrátu výdělku z nemožnosti pronajmout vozidlo.
Nájemce a jeho zástupci mají v průběhu trvání nájemní smlouvy neomezenou odpovědnost za porušení platné legislativy, zejména dopravních a správních předpisů. To platí taktéž pro pokuty a penále, které jsou příslušnými orgány uděleny až po skončení smlouvy o pronájmu, přičemž k porušení pravidel došlo v průběhu trvání smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Udělené sankce, pokuty, penále nebo další náklady vůči Pronajímateli z důvodu pochybení Nájemce, budou uhrazeny Nájemcem. Jako kompenzace za administrativní práci při řešení těchto šetření ze strany státní správy, bude Pronajímatel fakturovat Nájemci za každou žádost administrativní poplatek 400 Kč plus DPH.
Nájemce dále odpovídá za škody způsobené manipulační technikou při nakládce a vykládce (např. poškození stěn a dveří uvnitř nákladního prostoru vozidla).

2-04 Přeprava osob

Nájemce souhlasí, že nebude přepravovat cestující mimo sebe samotného a nepoužije vozidlo k nezákonným účelům. Je také zakázáno přepravovat ve vozidle domácí zvířata. Škody jakéhokoliv druhu z porušení tohoto odstavce ponese Nájemce v plném rozsahu.

2-05 Přestavba vozidla

Nájemce nesmí bez písemného souhlasu Pronajímatele na předmět nájmu nic namontovat, nic z něj odmontovat, ani vozidlo jakkoliv přestavět.

3 Používání předmětu nájmu

3-01 Styl řízení a užívání vozidla

Nájemce je povinen užívat vozidlo s odbornou péčí a je zakázáno při používání vozidla uplatňovat „závodnický“ styl řízení. Nájemce neustále dohlíží, že řízení neodporuje pravidlům bezpěčného provozu.

3-02 Přidělení řidiče

Řidiče vozidla určuje Nájemce, který plně přebírá odpovědnost za své rozhodnutí. Řidič ve věku alespoň 21 let musí být držitelem českého řidičského průkazu s příslušnou skupinou řidičského oprávnění po dobu alespoň 1 roku. Při porušení této podmínky je Nájemce plně odpovědný za vzniklé škody.

3-03 Pravidla silničního provozu

Nájemce je povinen zajistit, že všechny osoby řídící vozidla Pronajímatele    jsou řádně  a peridicky proškoleny a dodržují platná pravidla silničního provozu. Škody plynoucí z hrubé nedbalosti, řízení bez platného řidičského oprávnění, řízení pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných a psychotropních látek apod. nejsou kryty žádným pojištěním a jdou plně k tíži Nájemce.

3-04 Tachograf

Nájemce souhlasí užívat digitální záznamové zařízením o řízení a odpočinku (tachograf) v souladu s platnými právními předpisy. Nájemce se taktéž zavazuje přenést data z paměti tohoto zařízení vždy na začátku a na konci pronájmu, a taktéž nejméně jednou za 3 měsíce, pokud je smlouva o pronájmu na období delší než 3 měsíce. Nájemce je dále povinen zálohovat data z karty řidiče každých 28 dní a archivovat je po dobu předepsanou legislativou.
Je-li na vozidle nainstalováno zařízení pro výběr mýtného, je Nájemce oprávněn jej využívat jen v případě, když jsou tyto náklady zmíněny ve smlouvě o pronájmu. Nájemci není dovoleno provádět změny výběru mýtného nebo zařízení jakkoliv upravovat.
V případě, že Nájemce na svou vlastní odpovědnost instaluje ve vozidle zařízení pro výběr mýtného, je povinen předat Pronajímateli kopii protokolu o montáži, přičemž Nájemce odpovídá za veškeré škody na vozidle, které nastaly z důvodu montáže zařízení.

3-05 Odmítnutí řidiče

Pronajímatel si výslovně vyhrazuje právo odmítnout řízení vozidla osobou, která

  • porušuje dopravní předpisy
  • hrubou nedbalostí způsobí nehodu nebo poškození vozidla
  • s vozidlem spáchá trestný čin

Takové odmítnutí řidiče neznamená ukončení smluvního vztahu s Nájemcem.

4 Regulační požadavky

4-01 Povinné kontroly a certifikace

Pronajímatel zajišťuje a hradí kontroly nebo testování vozidla (např. TK, emise, kontrola tachografu, chladící jednotky atd). Nájemce je pak vyzván přistavit vozidlo Pronajímateli k provedení těchto certifikačních prohlídek. Náklady spojené s pozdním přistavením vozidla nese Nájemce.

4-02 Hmotnostní limity

Přípustná celková hmotnost, která je uvedena v technickém průkazu vozidla, nesmí být nikdy překročena. Na používaných silnicích musí Nájemce provozovat vozidlo v souladu s omezeními na maximální přípustnou hmotnost vozidla nebo soupravy.
Nakládací zařízení, která jsou součástí vozidla (např. zadní hydraulická plošina), musí být vždy užívána jen pro účely k tomu určené. Nájemce je odpovědný za jejich nadměrné užívání a přetížení.

4-03 Poplatky 

Veškeré poplatky (např. mýtné) a povolení spojené s provozem vozidla nad rámec těch, které jsou označeny v cenové nabídce jako „zahrnuté v ceně“, jsou hrazeny Nájemcem a to i včetně penále a pokut plynoucích z nedodržení této povinnosti ze strany Nájemce.
V zahraničí je Nájemce povinen hradit poplatky za povolení provozu vozidla včetně koupení zařízení pro výběr mýtného v dané zemi, které je po ukončení smlouvy o pronájmu Nájemci vráceno. To stejné platí u dálničních poplatků/známek a u veškerých zvlaštních přepravních povolení. Náklady vzniklé nesprávným užíváním nebo nepořízením daného zařízení jdou výlučně k tíži Nájemce.

4-04 Změna limitu kilometrů

Pokud Nájemce chce změnit smluvený limit kilometrů daného vozidla, musí neprodleně tento úmysl oznámit Pronajímateli písemnou formou. Snížení limitu kilometrů nebude dobropisováno.

5 POJIŠTĚNÍ

5-01 Pojištění vozidla 

Pronajímatel má sjednáno u vozidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a Nájemce tak od něj obdrží zelenou kartu.
V případě škodní události na vozidle (KASKO) je Nájemce povinnen uhradit spoluúčast ve výši 27000 Kč. V případě, že při škodní události nedojde k poškození vozidla Pronajímatele, sníží se spoluúčast na 7000 Kč. Výjimkou jsou škody v důsledku odcizení vozidla, vandalismu a živelných událostí, kdy je Nájemce povinen uhradit spoluúčast ve výši 60000 Kč za každou takovou škodní událost.
Nájemce je odpovědný v plné výši za veškeré škody a vícenáklady, které vyplývají z nedodržení maximálního průjezdného profilu vozidla, z důvodu přepravovaného zboží, při odcizení neuzamknutého vozidla (tj. včetně klíčů), při porušení předpisů související s maximální dobou řízení nebo provozu vozidla, v případě řízení řidičem pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných a psychotropních látek, z důvodu přetížení vozidla, při nesplnění požadavku na věk a dobu praxe řidiče a v dalších případech, kdy dojde k porušení povinností Nájemce dle těchto  podmínek.
Nájemce je povinen ve všech případech nehod, krádeže, požáru nebo vandalismu kontaktovat příslušné oddělení policie a zároveň neprodleně informovat i Pronajímatele. Nájemce musí předat Pronajímateli během 48 hodin detailní protokol, který slouží pro další řešení škodní události na straně Pronajímatele. Protokol musí obsahovat přesný popis škodní události včetně kontaktu, SPZ a podpisu dalšího účastníka nehody. Nájemce není oprávněn uznat nebo potvrdit jakékoliv nároky dalších účastníků škodní události.
Pronajímatel zajistí opravu vozidla po případné nehodě či poškození. To platí i pro poškození v zahraničí.

5-02  Přepravované zboží

Nájemce zprošťuje Pronajímatele z jakékoliv odpovědnosti za ztrátu nebo poškození ve vozidle přepravovaného zboží nebo za předměty, které byly ponechány ve vozidle.
Je odpovědností Nájemce sjednat si příslušné pojištění pro případné škody na zboží. Zvláště by si Nájemce měl sjednat pojištění pro případy poruchy chladírenské jednotky/agregátu ve vozidle, za což Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost.
Nájemce nesmí ve vozidle přepravovat žádné předměty, které jsou klasifikovány jako nebezpečné (dle ADR).

6 CENA A PLATBA

6-01 Cenová ujednání

Smluvní cena za pronájem vozidla neobsahuje platnou sazbu DPH a bude vždy uvedena v příslušné smlouvě o pronájmu.
Cena se skládá z měsíčního poplatku za pronájem předmětu nájmu a případně obsahuje údaj o měsíčním limitu kilometrů, který je stanoven předem.
Poplatek za nadlimitní kilometry je uveden separatně a je taktéž součásti smlouvy o pronájmu. Počet ujetých kilometrů je oběma stranami potvrzen na protokolu o předání a vrácení vozidla.

6-02 Kauce

Pronajímatel je oprávněn požadovat přiměřenou finanční zálohu (kauci), která je splatná při podpisu smlouvy o pronájmu. Výše kauce je definována ve smlouvě o pronájmu, přičemž úhrada může být v hotovosti, bankovním převodem nebo debetní či kreditní kartou. Kauce není úročeným vkladem Nájemce.  Započtení kauce proti jakýmkoliv platbám / fakturám za pronájem není dovoleno.
Pronajímatel vrátí kauci po ukončení nájmu a vrácení daného předmětu nájmu (např. vozidla) Nájemcem neprodleně po vyúčtování poskytnuté služby. V případě otevřených pohledávek na straně Pronajímatele vůči Nájemci, započte Pronajímatel část nebo celou kauci za účelem úhrady své pohledávky.

6-03 Indexování

Ceny jsou každoročně systematicky upravovány podle roční míry inflace za předcházející rok měřené indexem spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu a to v případě, že ceny dle nového indexu by byl vyšší než ty, které platily v den podpisu smlouvy o pronájmu. Tato změna bude realizována o plnou výši inflace automaticky po vyhlášení indexu ČSÚ, a to zpětně vždy k 1. 1. daného roku, v němž byl index vyhlášen. Úprava bude provedena na základě faktury od Pronajímatele, který je oprávněn tuto změnu dorovnat ve faktuře při následující platbě nájemného.

6-04 Platba

Nájemné je vždy splatné předem. Pokud je sjednána platba formou inkasa nebo kreditní kartou, pak nájemné, další dohodnuté poplatky a kauce mohou být uhrazeny tímto způsobem nebo v hotovosti. Ostatní poplatky, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak, jsou splatné vždy k prvnímu dni každého měsíce. Bankovní poplatky za v případě nedostatku finančních prostředků na účtu Nájemce  nebo při zrušení inkasa, jdou vždy k tíži Nájemce.
Faktury Pronajímatele jsou splatné ke dni splatnosti a dřívější platba neopravňuje Nájemce požadovat žádnou slevu.

6-05 Trvání smluvního vztahu

Ukončení nájemní smlouvy nastává v okamžiku písemného souhlasu obou stran.
Smluvní vztah pronájmu začíná dnem dodání požadovaného předmětu pronájmu Nájemci. V případě potřeby může Pronajímatel poskytnout dočasné vozidlo Nájemci, dokud nebude vyrobeno a nastaveno vozidlo dle potřeb Nájemce, jak je popsáno ve smlouvě o pronájmu. Doba, po kterou Nájemce užívá dočasné vozidlo, se nezapočítává do smluvené celkové doby pronájmu, protože ta začíná dnem převzetí objednaného vozidla. Pokud žádná ze stran nepožádá písemně o ukončení smlouvy nejpozději 3 měsíce před  sjednaným dnem ukončení smlouvy o pronájmu, smlouva se automaticky prodlužuje o 1 rok. Odstoupení od smlouvy musí být druhé straně doručeno formou doporučeného dopisu.

6-06 Podmínky zrušení / pozdní platby / ukončení smlouvy

Pozdní platby: v případě, že Nájemce má pohledávky po splatnosti, je Pronajímatel oprávněn vypovědět smlouvu o Pronájmu bez předchozího upozornění a Nájemce má povinnost okamžitě vrátit dané vozidlo. Když Nájemce daný předmět nájmu okamžitě nevrátí, Pronajímatel má právo jej odebrat na náklady Nájemce. Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů dle 6-06 (2.odstavec) nebo i jiných poplatků.
Pokud Nájemce vypoví smlouvu o pronájmu před platným dnem konce smluvního vztahu, je vázán uhradit smluvní pokutu Pronajímateli ve výši 50% ze zbývající ceny pronájmu, ale ne méně než je cena 3 měsíčních pronájmů. Cena platná ke dni ukončení smlouvy o pronájmu je považována jako referenční cena pro výpočet smluvní pokuty. V případě, kdy Nájemce ukončí obchodní nebo podnikatelskou činnost z důvodu akvizice, platební neschopnosti, úpadku nebo i jiných příčin, je smluvní pokuta splatná ve stejné výši.
Řádné ukončení: před koncem původně sjednaného pronájmu je dřívější ukončení pronájmu vyloučeno.

6-07 Konec pronájmu

Nájemce v souladu se smlouvou o pronájmu musí na smluveném místě vracení vozidla vrátit i veškeré klíče (od vozidla, nástavby atd.) a všechny doklady a dokumenty jako jsou osvědčení o TP, zelenou kartu, příručku pro užívání a údržbu nebo servisní dokumenty.
V případě, že Nájemce všechny dokumenty a příslušenstvi nevrátí, jdou náklady vystavení nových dokladů k jeho tíži. U ztráty klíčů hradí Nájemce celkovou výměnu zámků a uzamykacího zařízení.
Při vracení vozidla musí být zdokumentován stav daného vozidla a tento protokol musí být podepsán oběma stranami.
Nájemce je odpovědný za náklady, pokud vozidlo není vráceno ve stanoveném čase, na stanoveném místě a splnou nádrží paliva a AdBlue. Za každé dotankování paliva/AdBlue bude Pronajímatel fakturovat tržní cenu plus servisní přirážku 30 Kč / litr.
Nájemce je povinen vrátit vozidlo čisté s hygienicky vyčištěným nákladovým prostorem. V opačném případě čištění zajistí Pronajímatel na náklady Nájemce. Cena vyčištění (omytí, dezinfekce atd) pak účtována dle rozsahu prací, minimálně 1000 Kč.
Vracení vozidla je možné pouze během pracovní doby Pronajímatele a to v pracovní dny od 7:30 do 18:30. Při vracení mimo pracovní dobu nebo v noci, bude jako den návratu vozidla uznán následující pracovní den.
Pokud vrátí Nájemce vozidlo i se zbožím v nákladovém prostoru nebo pokud Pronajímatel zadrží a odebere vozidlo, ve kterém je naloženo zboží, Nájemce si musí zboží vyzvednout do 24 hodin u Pronajímatele, přičemž Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za podmínky skladování a stav zboží. Při nevyzvednutí zboží Nájemcem v termínu zajistí Pronajímatel náhradní místo uskladnění na účet Nájemce. V případě, že by náklady skladování evidentně převyšovaly hodnotu zboží, smí Pronajímatel nevyzvednuté zboží nechat zničit a vícenáklady půjdou k tíži Nájemce. V případě, že zboží je majetkem Nájemce, Pronajímatel ho může formou dražby použít k uspokojení své potřeby a pokrytí pohledávek vůči Nájemci. Výnos z dražby ponížený o vlastní náklady provedené dražby mohou být použity Pronajímatelem ke kompenzaci neuhrazených poplatků ze strany Nájemce.
Vozidlo musí být vráceno se stejnými štítky a polepy nebo v neutrálním stavu, jak bylo na počátku pronájmu Nájemci předáno.

7 Ostatní ujednání

7-01 Postoupení práv

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být plněna každou pobočkou v síti Petit Forestier a není potřeba sjednávat jakýkoliv další dodatek ke smlouvě o pronájmu. Prosté oznámení o změně pobočky Nájemci je dostatečným důkazem o změně servisního místa a kontaktu.
Nájemce bere na vědomí a je obeznámen, že Pronajímatel si vyhrazuje právo předat, poskytnout nebo převést smlouvu ve prospěch jakéhokoliv jiného právního subjektu a je připraven podepsat nové dokumenty na žádost Pronajímatele, které jsou důležité  z hlediska neporušení právní předpisů pro další pokračování spolupráce. Případně zašle Pronajímatel Nájemci oznámení o změně doporučenou poštou a smluvní pronájem pak dále pokračuje dle původně platných podmínek a se zachováním veškerých služeb pro Nájemce, které byly popsány ve smlouvě o pronájmu.

7-02 Závěrečná ustanovení

Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a místem jurisdikce v případě sporů, které se nepodaří vyřešit a uzavřít oběma stranami, je soud věcně a místně příslušný dle sídla Pronajímatele.
Ústní dohody jsou neplatné. Všechny změny a dodatky musí mít písemnou formu.
Pokud jedno nebo více ustanovení této smlouvy jsoou neúčinné nebo neplatné, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti.