Algemene huurvoorwaarden

1. DOEL CONTRACT

De huur van materieel houdt in dat de Huurder volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze huurvoorwaarden.

De Verhuurder stelt onder de specifieke voorwaarden vermeld in dit contract het beschreven materieel exclusief aan de Huurder ter beschikking voor het vervoer van goederen die aan de Huurder toebehoren. Een bestuurder en brandstof zijn niet inbegrepen. De Huurder mag het voertuig niet vervreemden, niet als onderpand geven en niet onderverhuren.

De Verhuurder wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de directe of indirecte gevolgen jegens de Huurder of Derden indien eventuele vertragingen optreden bij het ter beschikking stellen van het materieel die te wijten zijn aan gebeurtenissen die buiten zijn wil om geschieden zoals overmacht, staking, wijziging van de regelgeving, storm, vertragingen bij het inleveren van eerder verhuur.

Als bovengenoemde omstandigheden optreden zal de Verhuurder niet verplicht zijn tot vergoeding van de schade.


2. ANNULEREN RESERVERING

Ieder verzoek tot annulering van de online reservering via internet zal telefonisch moeten worden doorgegeven aan de vestiging waar het voertuig zou worden afgehaald.

Indien deze wijziging niet wordt doorgegeven, dan wordt hier geen rekening mee gehouden.

De Verhuurder stuurt de Huurder vervolgens een mail met betrekking tot het annuleringsverzoek.

Annuleringstermijnen reservering:

  • Indien de termijn tussen annulering en afhaaldatum langer dan een maand is, dan krijgt de Huurder 100% van het bedrag terug dat hij online of in de vestiging heeft betaald.
  • Indien de termijn tussen annulering en afhaaldatum korter dan een maand, maar langer dan twee weken is, dan krijgt de Huurder 75% van het bedrag terug dat hij online of in de vestiging heeft betaald.
  • Indien de termijn tussen annulering en afhaaldatum korter dan twee weken, maar langer dan een week is, dan krijgt de Huurder 50% van het bedrag terug dat hij online of in de vestiging heeft betaald.
  • Indien de termijn tussen annulering en afhaaldatum minder dan een week is, dan krijgt de Huurder het bedrag dat hij online of in de vestiging heeft betaald niet terug.
  • Rekening houdend met de bovenvermelde bepalingen geldt dat indien de Huurder van de Verhuurder geld terugkrijgt, dit in alle gevallen via overboeking wordt geregeld.

3. TOEZICHT VOERTUIG

De Huurder heeft het voertuig, de uitrusting en de accessoires waaronder de sleutels en de voorgeschreven documenten onder zijn toezicht tussen het moment van de terhandstelling en het moment waarop het materieel definitief is ingeleverd.

Het toezicht op het voertuig heeft eveneens tot gevolg dat de Huurder in alle gevallen aansprakelijk wordt gesteld voor het slecht functioneren waarvan de Verhuurder niet op de hoogte was en waardoor het voertuig of de accessoires mogelijk zijn getroffen. Hetzelfde geldt in geval van onjuiste omgang met het voertuig. p>


4. CONTROLE TRANSPORTHANDELINGEN

De Huurder heeft de controle over de transporthandelingen en hij bepaalt de hoeveelheid en het soort goederen dat hij vervoert, hij bepaalt de afstanden en regelt de handelingen, hij zorgt ervoor dat het laad- en losmaterieel wordt geregeld en hij moet zich houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften. De Huurder blijft volledig aansprakelijk voor de goederen die hij vervoert.

De vervoerde goederen zijn in geen enkel geval verzekerd door de Verhuurder. De Huurder ondertekent een verzekeringspolis waarbij hij afstand doet van ieder beroep tegen de Verhuurder en diens verzekeraar inclusief mankementen aan de koelunit.


5. GEBIED ACTIVITEITEN

De Huurder gebruikt het voertuig uitsluitend binnen de grenzen van Europa en op plekken in het verkeer waarvoor het voertuig is bedoeld. Er mag alleen hiervan worden afgeweken indien de Verhuurder hier vooraf schriftelijk mee instemt. Het gebruik van het voertuig buiten het toegestane gebied is strikt verboden. Indien hiervan wordt afgeweken is de Huurder, evenals zijn werknemers, verantwoordelijk voor de gevolgen van ongevallen en schade.


6. STAAT VAN HET MATERIEEL

De Huurder erkent dat het ter beschikking gestelde materieel bedrijfsklaar is, goed werkt en overeenstemt met de geldende voorschriften. De Huurder mag niets aan het voertuig aanpassen of veranderen.


7. ONDERHOUD

De Verhuurder voert in zijn werkplaats het onderhoud en de reparaties aan het voertuig uit. Wanneer het voertuig of de uitrusting een defect heeft dat moet worden verholpen, dan heeft de Huurder de verplichting om uitsluitend een beroep op de Verhuurder te doen. De Huurder dient zich ervan te vergewissen dat het voertuig en de bijbehorende uitrusting goed werken. De Huurder heeft de verplichting om de Verhuurder direct te waarschuwen bij gebreken of mechanische afwijkingen in geval van pech of stilstand. De Huurder moet er eveneens voor zorgen dat het voertuig aan de binnen- en buitenzijde schoon is. Indien het voertuig in de werkplaats door monteurs moet worden nagekeken, dan dient de Huurder ervoor te zorgen dat het voertuig helemaal leeg is, er mogen dus geen goederen of spullen meer aan boord zijn. De Verhuurder is niet aansprakelijk in geval van beschadiging, verlies of diefstal. De Huurder is aansprakelijk voor alle materiële, financiële en strafrechtelijke gevolgen die te wijten zijn aan een abnormale slijtage van het voertuig en de uitrusting. De Huurder kan in geen enkel geval een schadevergoeding vragen, ook niet voor problemen tijdens het gebruik waardoor de Huurder te laat is met het inleveren van het voertuig of voor annulering van de verhuur.


8. BESCHADIGING MATERIEEL

De goederen die worden vervoerd mogen geen schade veroorzaken aan het voertuig, dit geldt voor de goederen zelf, het verpakkingsmateriaal, het vastzetten van de goederen en het materieel dat gebruikt wordt om te laden en te lossen. De Huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig. Dit geldt in het bijzonder voor schade aan de binnenzijde van het voertuig die is ontstaan door het gebruik van transportkarretjes en palletwagens. Het gebruik van deze middelen kan deuken in de voorwand, zijwanden en deuren veroorzaken.


9. GEBRUIK

Het is streng verboden om meer personen of huisdieren te vervoeren dan dat toegestane aantal zitplaatsen dat de cabine telt. Indien dit aantal wordt overschreden, dan is de Huurder volledig aansprakelijkheid voor de gevolgen van de overtreding zowel op strafrechtelijk als op financieel gebied. De Huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade die de vervoerde personen eventueel lijden


10. BESTUREN EN GEBRUIK VOERTUIG

De bestuurder dient dagelijks voor vertrek een aantal punten te controleren zoals het oliepeil, het koelcircuit van de motor, de bandenspanning, de werking van de remmen en de elektrische seinlichten. Let op: dit zijn slechts enkele punten, de lijst is niet compleet. De Huurder erkent dat hij de vereiste wettelijke en voorgeschreven documenten heeft ontvangen. In geval de Huurder een of meerdere documenten verliest, dan dient de Huurder de Verhuurder hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De Huurder is aansprakelijk voor de financiële of strafrechtelijke gevolgen van een dergelijk verlies. Wanneer het voertuig stilstaat als gevolg van het verlies van administratieve documenten, dan leidt dit niet tot opschorting van de huur noch tot opschorting van de bijbehorende facturatie.


11. AANDUIDING BESTUURDER

De bestuurder moet minimaal 21 jaar oud zijn. Verder geldt dat de bestuurder over een geldig rijbewijs moet beschikken dat tenminste drie jaar in zijn bezit is en dat overeenstemt met het tonnage en de categorie van het gehuurde voertuig.

Indien dit niet het geval is, dan is de Huurder volledig aansprakelijk voor de strafrechtelijke en civiele gevolgen in geval van een controle of verkeersongeval. De Huurder is verplicht om een geldig legitimatiebewijs en rijbewijs te tonen en daarnaast moet hij ook een bewijsstuk overleggen waaruit zijn woonadres blijkt. Dit laatste document mag maximaal drie maanden oud zijn.

De Verhuurder zal een kopie van deze documenten bewaren. Indien de bovengenoemde legitimatiedocumenten niet worden getoond, dan behoudt de Verhuurder zich het recht voor om het voertuig niet ter hand te stellen. In zo'n geval heeft de Huurder geen recht op schadevergoeding.

Overeenkomstig de gewijzigde wet d.d. 6 januari 1978, heeft de Huurder recht op inzage bij Petit Forestier en recht op rectificatie. De Huurder dient dan een aangetekende brief naar de Communicatie Afdeling van Petit Forestier te sturen met daarbij een kopie van het legitimatiebewijs.


12. VERKEERSWETGEVING

De Huurder is als enige aansprakelijk voor overtredingen van de Franse verkeerswetgeving (Code de la Route) en overtredingen van de politievoorschriften. Alle strafrechtelijke of financiële gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de Huurder. Hier geldt met name dat de Verhuurder niet aansprakelijk is voor de strafrechtelijke en civiele gevolgen indien een verkeersongeluk veroorzaakt is onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicatie die van invloed is op de reactiesnelheid.


13. SPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Als het voertuig is uitgerust met een snelheidsbegrenzer, dan is de Huurder verantwoordelijk voor beschadiging of opzettelijke manipulatie van het materieel, dit geldt voor beschadiging of vervalsing van de kilometerteller met als doel de controle hiervan onmogelijk te maken. De Huurder aanvaardt dan ook alle financiële of strafrechtelijke gevolgen van beschadigingen die door de Verhuurder of door de openbare diensten worden geconstateerd. Elektrische snoeren die niet worden teruggegeven, zullen aan de Huurder worden doorberekend.


14. VERPLICHTE BEZOEKEN

De Huurder zal aan alle oproepen van de Verhuurder gehoor moeten geven met betrekking tot de datum of periodieke controle. De Verhuurder dient namelijk controles en voorgeschreven onderzoeken uit te voeren op alle typen voertuigen. Indien de Huurder dit niet doet, dan is hij verantwoordelijk voor de materiële, financiële en strafrechtelijke gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien.


15. HEFFINGEN EN BELASTINGEN

De volgende heffingen en belastingen zijn voor rekening van de Huurder: tolgeld snelwegen, parkeergeld, tolgeld voor bruggen en tunnels, heffingen en belastingen die betrekking hebben op het goederenvervoer, heffingen, boetes, belastingen, zegelrechten of leges die nu of in de toekomst betaald moeten worden en die betrekking hebben op de huur, het houderschap of het gebruik van een of meerdere voertuigen die vermeld staan in het onderhavige contract. Let op: deze lijst is niet compleet.


16. VERZEKERING VOERTUIG

De Verhuurder regelt op kosten van de Huurder een verzekeringspolis die de civiele aansprakelijkheid dekt in het geval er met het huurvoertuig lichamelijk letsel en/of materiële schade aan derden wordt veroorzaakt. Dit is conform de bepalingen vermeld in de artikelen L211-1 en volgende van de Franse verzekeringswet (Code des Assurances).

Er geldt een eigen risico van € 800 excl. btw(achthonderd euro exclusief btw) en dit bedrag wordt per schadegeval doorberekend aan de Huurder indien er sprake is van een ongeval waarbij geen derde partij betrokken is of indien er sprake is van een ongeval met totale of gedeelde aansprakelijkheid. Er geldt een eigen risico van € 1.200 excl. btw (twaalfhonderd euro exclusief btw) in geval van diefstal, brand en schade door vandalisme. Het eigen risico staat vermeld in de speciale voorwaarden.

Onderstaande zaken zijn volledig uitgesloten van dekking en komen geheel voor rekening van de Huurder: schade aan het voertuig veroorzaakt doordat de bestuurder op het moment van de schade onder invloed was van alcohol, verdovende middelen of medicatie die van invloed is op de reactiesnelheid. Schade veroorzaakt terwijl de bestuurder niet voldeed aan de leeftijdseisen en eisen m.b.t. het rijbewijs zoals vermeld in artikel 11 van het onderhavige contract. Schade die het gevolg is van een botsing in de hoogte. Schade die het gevolg is van het doorrijden na een ongeluk of weigering om een bevel te gehoorzamen. Schade die het gevolg is van wegslepen door de politie. Schade die is ontstaan tijdens krachtmetingen, hardrijderij of wedstrijden. Beschadigingen, anders dan normale slijtage, die ontstaan zijn door beladingen die met onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn uitgevoerd of door een lading goederen die het materieel mogelijkerwijs zou kunnen beschadigen. Schade veroorzaakt terwijl het voertuig als werktuig werd gebruikt. Schade als gevolg van diefstal doordat de bestuurder ernstige nalatigheid valt te verwijten en dan in het bijzonder wanneer hij de sleutels in het voertuig heeft laten zitten. Schade die opzettelijk is toegebracht. Schade die in het buitenland veroorzaakt is door oorlog, burgeroorlog, volksopstanden, vulkanische uitbarstingen, aardbevingen en andere soorten rampen of natuurverschijnselen, wapens of raketten die tot doel hebben iets te laten ontploffen, nucleaire brandstoffen of radioactief afval. Schade aan zaken die eigendom zijn van de Huurder.

In geval van brand in ruimtes komen de Verhuurder enerzijds en de Huurder anderzijds uitdrukkelijk overeen dat zij zich niet jegens elkaar zullen beroepen op hun regresrecht in geval van brand van het gehuurde voertuig, ongeacht de oorzaken en de gevolgen, in een ruimte die onder hun toezicht valt of in een ruimte die onder het toezicht van de Verhuurder valt.

De Huurder is uitgesloten van vrijwaring indien de brand in het voertuig veroorzaakt is doordat de Huurder uitrustingen of accessoires heeft geïnstalleerd zonder dat de Verhuurder hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Indien de verschillende accessoires of losse onderdelen die bij het voertuig worden geleverd niet worden teruggebracht, dan worden deze tegen de nieuwwaarde in rekening gebracht.

De Huurder is verplicht om de Verhuurder binnen 48 uur op de hoogte te stellen met betrekking tot iedere schade of gebeurtenis waarvoor wellicht de verzekering moet worden aangesproken. In geval van een ernstig ongeval dient de Huurder de Verhuurder direct te waarschuwen. De Huurder dient alle benodigde maatregelen te treffen om de verhaalsmogelijkheden van de Verhuurder te waarborgen. Daarom dient de Huurder voor ieder schadegeval, zelfs indien er geen derde partij bij betrokken of geïdentificeerd is, zorgvuldig en duidelijk een schadeformulier (constat amiable d'accident automobile) in te vullen met, behoudens een belangrijke reden die dit onmogelijk maakt, nauwkeurige identificatie van de derde partij. In geval van een aanrijding met een object op hoogte of een aanrijding met een object dat uitsteekt bij een bouwwerk, dienen de afmetingen ten opzichte van de grond en trottoirbanden vermeld te worden. De Huurder moet in geval van diefstal van het voertuig, apparatuur of uitrustingen onmiddellijk een verklaring afleggen bij de dichtstbijzijnde unité de police (politie-eenheid) of gendarmerie. Bovendien moet de Huurder de Verhuurder telefonisch op de hoogte stellen. Het afschrift van de aangifte van diefstal moet onmiddellijk aan de Verhuurder worden gegeven. Indien er geen afschrift van aangifte van diefstal kan worden overlegd, dan wordt de facturatie van de huursom niet opgeschort en zal de Verhuurder geen vervangend vervoermiddel aan de Huurder ter beschikking stellen. De Huurder is volledig aansprakelijk zonder het bedrag te beperken indien er geen aangifte van schade wordt gedaan en er geen stukken aan de Verhuurder worden overlegd binnen de afgesproken termijn, indien bekend is dat dit uitstel de Verhuurder schade berokkent. Hetzelfde geldt in geval van valse verklaringen met betrekking tot de aard, oorzaken, omstandigheden en gevolgen van de schade.


17. BORGSOM EN BETALING VAN DE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN

Bij het tekenen van het contract draagt de Huurder een borgsom over aan de Verhuurder. Het bedrag van deze borgsom staat in de speciale voorwaarden vermeld. De borgsom zal bij afloop van het contract en na betaling van het totaal verschuldigde bedrag worden terugbetaald. De facturen voor de verhuur en alle bedragen die op basis van dit onderhavige contract betaald moeten worden, staan in euro's vermeld. De bedragen moeten contant worden betaald en er geldt geen korting.

Bovendien moet de Huurder bij het inleveren van het voertuig op de vestiging bovenop de huursom die reeds online betaald is per betaalpas of creditcard nog het bedrag afrekenen dat hij verschuldigd is (bijvoorbeeld: kosten voor extra kilometers, kosten wegens het te laat inleveren, etc.).

Teneinde meer betalingszekerheid te krijgen, kan de Verhuurder overgaan tot het vragen van aanvullende bewijsstukken; deze stukken zijn bestemd voor Petit Forestier. Indien er geen reactie komt, behoudt de Verhuurder zich de mogelijkheid voor de bestelling te annuleren.

De Huurder wordt geïnformeerd over het feit dat het doorgeven van zijn bankgegevens aan Verhuurder inhoudt dat de Verhuurder de mogelijkheid heeft de bankrekening van de Huurder te debiteren in geval van problemen met het voertuig (volle tank, reparatie schade aan het voertuig, niet betaalde rekeningen, etc.). De Huurder kan zich hier niet tegen verzetten.

Al deze gegevens worden door de computer verwerkt met als doel het correct afwikkelen van het huurcontract. Overeenkomstig de gewijzigde wet d.d. 6 januari 1978, heeft de Huurder recht op inzage bij Petit Forestier en recht op rectificatie. De Huurder dient dan een aangetekende brief naar de Communicatie Afdeling van Petit Forestier te sturen met daarbij een kopie van het legitimatiebewijs.

Als de huursom of een deel hiervan te laat betaald wordt, dan wordt er achterstandsrente in rekening gebracht; dit komt overeen met drie keer het percentage aan wettelijke rente. De boetes voor het te laat betalen zijn opeisbaar zonder dat een aanmaning noodzakelijk is. De boetes zijn van toepassing vanaf de vervaldag tot aan de datum dat er volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.

Ter vervanging van papieren facturen verstuurt de Verhuurder elektronische facturen aan de Huurder. De Huurder kan de facturen bekijken met behulp van een gratis programma. De elektronische factuur is voorzien van een elektronische handtekening die garandeert dat de informatie op de factuur authentiek en waarheidsgetrouw is. De factuur is een juridisch en fiscaal bewijsstuk.


18. ONTBINDENDE VOORWAARDE

Het onderhavige contract kan van rechtswege worden ontbonden indien duidelijk is dat de Huurder zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden van het contract en/of indien huursommen uit eerdere of lopende verhuur niet zijn voldaan of indien er nog openstaande bedragen zijn uit een of ander huurcontract. De ontbinding treedt in werking 4 dagen na het versturen aan de Huurder van een ingebrekestelling waaraan geen gevolg is gegeven, zelfs in geval van betaling of uitvoering na de vervaldatum van bovengenoemde termijn. Ten gevolge van deze ontbinding heeft de Huurder geen recht noch aanspraak op bezit, hij dient het voertuig dan ook onmiddellijk voor zijn rekening en risico in te leveren in de vestiging die de Verhuurder aangeeft. Indien de Huurder weigert het voertuig in te leveren, dan kan hij daartoe worden gedwongen door een uitspraak in kort geding door de President van de bevoegde rechtbank.


19. EINDE VERHUUR

Met betrekking tot de verhuur geldt dat de Huurder het gehuurde materieel moet inleveren in de vestiging die de Verhuurder aanwijst. Indien het voertuig niet binnen twee dagen wordt ingeleverd, dan moet de Huurder een nieuwe huurtermijn betalen die gelijk is aan de laatste vervallen termijn. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de Verhuurder om het materieel terug in zijn bezit te stellen volgens de bepalingen beschreven in artikel 18.


20. GESCHILLEN

In geval van een geschil zijn de rechtbanken uit het DISTRICT WAAR DE VERWEERDER onder valt bevoegd. De partijen zijn bovendien overeengekomen dat annulering of wijziging, zelfs judicieel, van een of meerdere bovenstaande bepalingen leidt tot nietigverklaring van het onderhavige contract. De Huurder aanvaardt alle financiële of strafrechtelijke gevolgen die mogelijkerwijs voortvloeien uit het niet-nakomen of niet-naleven van de beginselen en regelgeving die hierboven beschreven staan.

Petit Forestier maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en om uw ervaring op zijn site te verbeteren.
Door te blijven browsen accepteert u het gebruik van cookies of gelijkwaardige technologieën.