Ogólne warunki najmu

1. PRZEDMIOT UMOWY

Wynajmujący oddaje Najemcy w Okresie Najmu Pojazd wymieniony w niniejszej Umowie, wg uzgodnionych parametrów (Parametry Najmu) do używania na warunkach niżej określonych, bez kierowcy, bez paliwa a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu określone w Umowie czynsz i koszty.


2. ODBIÓR POJAZDU

Najemca kwituje odbiór Pojazdu, jego wyposażenie, akcesoria, kluczy oraz dokumentów niezbędnych do używania Pojazdu. Najemca potwierdza, że Pojazd, jego wyposażenie i akcesoria został mu wydany w dobrym stanie. W przypadku zgubienia kluczy lub dokumentu dotyczącego Pojazdu, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Wynajmującego w formie pisemnej. Najemca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za zgubienie kluczy lub/i dokumentów dotyczących Pojazdu. Zgubienie kluczy lub/i dokumentów, nie powoduje zawieszenia Umowy. Z chwilą wydania Najemcy Pojazdu przechodzą na niego – w zakresie postanowień niniejszej Umowy – korzyści i ciężary związane z Pojazdem oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Pojazdu, jego wyposażenia i akcesoriów.


3. UŻYWANIE POJAZDU

Miejsce eksploatacji. Najemca ma prawo używać Pojazd, jego wyposażenie i akcesoria wyłącznie na terytorium Polski, na obszarze przewidzianym w Umowie Najmu oraz na nawierzchniach dostosowanych do rodzaju pojazdu. Najemca wskazuje Wynajmującemu lokalizację czyli miejsce garażowania pojazdu. W przypadku zmiany lokalizacji pojazdu Najemca zobowiązany jest powiadomić o tym Wynajmującego w terminie trzech dni od takiej zmiany.

Zakaz modyfikacji i oddawania Pojazdu do używania osobom trzecim. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może dokonywać żadnych udoskonaleń ani modyfikacji w Pojeździe ani też nie jest uprawniony do oddania Pojazdu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.

Przestrzeganie prawa i wyznaczenie kierowców. Najemca zobowiązuje się używać Pojazdu zgodnie z przepisami prawa i zasadami jego eksploatacji. Najemca we własnym zakresie zapewnia kierowców oraz odpowiada za ich działania jak za swoje własne bez względu na łączący go z kierowcami stosunek prawny. Kierowca musi mieć ukończone 21 lat oraz nie skończone 70 lat, legitymować się od ponad roku prawem jazdy, odpowiednim dla kategorii pojazdu i posiadać co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów porównywalnych z pojazdem, będącym przedmiotem najmu. Kierowca nieprzestrzegający powyższych zasad powinien być pozbawiony prawa używania Pojazdu przez Najemcę lub na żądanie Wynajmującego.

Eksploatacja Pojazdu. Najemca jest zobowiązany do kontrolowania prawidłowego funkcjonowania Pojazdu, jego wyposażenia i akcesoriów oraz stosowania się do przekazanych wraz z Pojazdem instrukcji postępowania. Codziennie przed wyjazdem kierowca jest zobowiązany sprawdzić podstawowe parametry Pojazdu, w szczególności poziom oleju, poziom płynu chłodniczego, ciśnienie w oponach, prawidłowe funkcjonowanie hamulców i sygnalizacji świetlnej.

Najemca jest odpowiedzialny za prowadzenie i zachowanie książeczek osobistej kontroli kierowców lub/i innych zapisów godzin pracy kierowcy w Pojeździe oraz zobowiązany jest okazać je na każde żądanie Wynajmującego, podobnie jak w przypadku innych zapisów godzin pracy kierowcy w Pojeździe, którego dotyczy Umowa Najmu.

Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje transportowe dokonywane Pojazdem. Najemca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i gwarantuje ich przestrzeganie przez osoby z pomocy których korzysta lub którym powierza czynności w związku z używaniem Pojazdu. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za przewożone towary i jest zobowiązany do ich ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu utraty towarów bądź utraty ich wartości, z uwzględnieniem przypadku niewystarczającego działania zespołu chłodniczego, w tym roszczeń z tytułu utraconych korzyści. Przewożone przez Najemcę towary nie mogą stwarzać ryzyka uszkodzenia Pojazdu, zarówno same w sobie, jak i ich opakowanie, ładowanie oraz obsługa towarowa. Wynajmujący wyposażył Pojazd w gaśnice, których obowiązek posiadania określają obowiązujące przepisy. Najemca jest zobowiązany do pieczy nad nimi oraz do przedstawienia ich corocznie Wynajmującemu we wskazanej przez niego dacie w celu przedłużenia ich ważności.

W każdym przypadku postoju Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed uszkodzeniem i kradzieżą. Pojazd nie powinien być pozostawiany bez nadzoru Najemcy poza przypadkami koniecznego i krótkotrwałego postoju (np. załadunek, rozładunek, tankowanie paliwa, wypadek). Poza czasem wykonywania przewozów, pojazd powinien być parkowany na parkingu strzeżonym (tj. na terenie ogrodzonym, dozorowanym całodobowo, oświetlonym w porze nocnej, wyposażonym w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking).

W przypadku uszkodzenia, awarii, kolizji lub wypadku Pojazdu, w wyniku których nie jest on zdatny do umówionego użytku, Wynajmujący - na żądanie Najemcy (które Najemca może przesłać Wynajmującemu w formie pisemnej lub w drodze elektronicznej) - dostarcza mu na czas naprawy unieruchomionego Pojazdu pojazd zastępczy. Jednakże w przypadku, gdy pojazd zastępczy został dostarczony w związku z unieruchomieniem pojazdu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, udostępnienie pojazdu zastępczego następuje odpłatnie, niezależnie od Czynszu Najmu i innych należności Wynajmującego, związanych z wynajmowanym pojazdem, będącym w naprawie. Również w przypadku, gdy pojazd zastępczy nie zostanie zwrócony Wynajmującemu następnego dnia po zakończeniu naprawy pojazdu wynajmowanego, korzystanie z pojazdu zastępczego następuje odpłatnie, niezależnie od Czynszu Najmu i innych należności Wynajmującego, związanych z wynajmowanym pojazdem, będącym w naprawie.

Urządzenia pomiarowe. Jeżeli Pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące czas pracy kierowcy (tachograf) Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących stosowania tego urządzenia i przechowywania danych. W przypadku tachografu analogowego, musi być on zawsze zaopatrzony w tarczę homologowaną, którą Najemca jest zobowiązany dostarczyć i umieścić w urządzeniu na swój koszt. W przypadku tachografu cyfrowego Najemca zobowiązany jest do posiadania karty przedsiębiorstwa oraz do posiadania przez kierowcę karty kierowcy, które to karty organizuje Najemca na własny koszt. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do sprawdzania tarcz lub zapisów elektronicznych tachografu w każdym czasie. W przypadku uszkodzenia lub niewłaściwego funkcjonowania licznika przebiegu, Najemca jest zobowiązany do powiadomienia o tym zdarzeniu Wynajmującego w dniu stwierdzenia awarii. Zaniedbanie powyższego obowiązku skutkować będzie określeniem przez Wynajmującego przebiegu kilometrów pojazdu w wymiarze pięciuset kilometrów za każdy dzień używania pojazdu, licząc od daty ostatniego zarejestrowanego przez Wynajmującego odczytu licznika. Najemca jest odpowiedzialny za każde nie zgłoszone Wynajmującemu uszkodzenie lub świadomą zmianę licznika kilometrów, obrotomierza i tachografu oraz innych urządzeń pomiarowych a także ponosi wszelką odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną za naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców a także za uszkodzenie lub świadomą manipulację urządzeniami pomiarowymi.

W przypadku gdy pojazd wyposażony jest w urządzenie do poboru opłat drogowych Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawność i działanie tego urządzenia. Drogowe opłaty elektroniczne obciążają w każdym przypadku Najemcę. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani wobec Najemcy ani wobec osób trzecich za brak instalacji jakiegokolwiek urządzenia do poboru opłat drogowych.

Utrzymanie Pojazdu. Wynajmujący jest zobowiązany do utrzymania Pojazdu w stanie zdatnym do użytku, w tym naprawy Pojazdu w swoich i współpracujących z nim warsztatach, które to naprawy mają na celu utrzymanie sprawności technicznej Pojazdu. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi codziennej Pojazdu i ponoszenia kosztów drobnych nakładów, w tym do utrzymania Pojazdu w czystości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. W przypadku zauważenia jakichkolwiek defektów, usterek lub anomalii mechanicznych w Pojeździe, jego wyposażeniu lub/i akcesoriach lub w przypadku uszkodzenia lub/i unieruchomienia Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do bezpośredniego, niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o powyższych okolicznościach. Wszelkie interwencje mechaniczne w Pojeździe mogą być wykonane wyłącznie w warsztatach, wskazanych przez Wynajmującego. Dla potrzeb interwencji mechanicznych, Pojazd musi być wprowadzony do warsztatu całkowicie pusty, bez towarów lub innych przedmiotów. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przemieszczenie, uszkodzenie, zepsucie, zagubienie lub kradzież towarów lub przedmiotów, pozostawionych w Pojeździe.

Przeglądy, kontrole, badania. Najemca jest zobowiązany na każde wezwanie ze strony Wynajmującego doprowadzić pojazd do wskazanego przez Wynajmującego warsztatu w takim terminie aby wszystkie obowiązkowe przeglądy, kontrole i badania mogły zostać przeprowadzone w pojeździe we właściwym czasie. W przeciwnym razie, Najemca ponosi odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną za wszelkie konsekwencje wynikające z braku przeprowadzenia kontroli w terminie.

Zakaz przewozu osób i zwierząt. Przewóz osób i zwierząt w Pojeździe jest zakazany. Zakaz ten nie stosuje się do personelu Najemcy realizującego transport lub eskortującego ładunek, w ramach limitu miejsc siedzących dostępnych w kabinie.


4. PŁATNOŚCI I ZABEZPIECZENIA

Z tytułu Umowy, Najemca zobowiązuje się do terminowej zapłaty Czynszu na który składa się: Czynsz Najmu za korzystanie z pojazdu w ramach limitu przebiegu oraz opłata za dodatkowe kilometry, w razie gdy powyższy limit przebiegu został przekroczony, obliczana według stawki za przekroczenie limitu – wartości i stawki wskazane są w Parametrach Najmu na pierwszej stronie niniejszej Umowy. W przypadku najmu MD gdy przekazanie pojazdu nie nastąpi pierwszego dnia miesiąca lub zwrot pojazdu po zakończeniu najmu nie nastąpi ostatniego dnia danego miesiąca, Czynsz Najmu za ten niepełny pierwszy lub/i ostatni miesiąc najmu oblicza się proporcjonalnie do okresu używania pojazdu w tych miesiącach, w ten sposób, iż stosuje się przelicznik 1/30 (jednej trzydziestej) miesięcznego Czynszu Najmu za każdy dzień używania pojazdu. Płatność czynszu odbywa się na podstawie faktur wystawianych przez Wynajmującego ostatniego dnia każdego miesiąca, nie później jednak niż w ciągu jednego tygodnia po zwrocie Pojazdu lub po upływie planowanej daty jego zwrotu, z maksymalnie dwutygodniowym terminem zapłaty. Brak wystawienia faktury lub niemożliwość jej doręczenia Najemcy nie zwalania Najemcy z obowiązku terminowej zapłaty Czynszu Najmu. Do Czynszu i innych opłat i stawek podanych w Parametrach Umowy w wartościach netto należy doliczyć podatek VAT. Przy podpisywaniu umowy, Najemca uiści depozyt gwarancyjny w wysokości określonej w Parametrach Umowy, stanowiący zabezpieczenie Wynajmującego z tytułu należytego wykonania przez Najemcę Umowy, w tym płatności. Depozyt ten będzie zwrócony Najemcy w terminie siedmiu dni od zakończenia Umowy pod warunkiem uregulowania przez Najemcę wszystkich należności wobec Wynajmującego, wynikających z Umowy. Depozyt nie podlega oprocentowaniu.


5. PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE

Wynajmujący ponosi opłaty związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu takie jak: rejestracja pojazdu, badanie w Stacji Kontroli Pojazdów, badanie Urzędu Dozoru Technicznego, legalizacja tachografu, certyfikacja ogranicznika prędkości, podatek od środków transportu. Najemca ponosi wszelkie koszty i świadczenia publiczno-prawne związane z eksploatacją pojazdu, w tym opłaty parkingowe, opłaty za przejazd po drogach płatnych (np. autostrady, mosty, tunele) w tym objętych elektronicznym systemem poboru opłat, koncesje i licencje, koszty powstałe w następstwie naruszenia przez Najemcę uregulowań prawnych związanych z używaniem pojazdu, w tym mandaty, grzywny, podatki i inne koszty postępowań przed kolegiami, sądami lub urzędami administracyjnymi, koszty obsługi obowiązkowej i opłat administracyjnych związanych z eksploatacją pojazdu wymaganych obowiązującymi przepisami a nie zawartych w ramach opłat ponoszonych przez Wynajmującego oraz inne opłaty związane z używaniem pojazdu, które na mocy obowiązujących przepisów powinien uiścić kierowca lub Najemca. Wszelkie koszty i świadczenia publiczno-prawne związane z eksploatacją pojazdu, są uiszczanie przez Najemcę bezpośrednio na rzecz właściwego wystawcy opłat, z zastrzeżeniem, że opłaty drogowe pobierane w ramach elektronicznego systemu poboru opłat będą rozliczane przez Najemcę za pośrednictwem Wynajmującego, który następnie zrefakturuje poniesione koszty na Najemcę w terminach w jakich wystawiane są faktury z tytułu Czynszu Najmu.


6. UBEZPIECZENIE POJAZDU

Wynajmujący zobowiązuje się na Okres Najmu zawrzeć na rzecz Najemcy umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń, która obejmie odpowiedzialność za szkody na osobie i szkody w mieniu wyrządzane przez osobę kierującą pojazdem w związku z jego ruchem, do sumy gwarancyjnej wymagalnej ustawowo na dzień podpisania umowy ubezpieczenia. Wynajmujący zobowiązuję się pokryć koszty polisy ubezpieczeniowej, związanej z powyższym ubezpieczeniem, w ramach Czynszu Najmu.

Najemca ponosi na zasadach ogólnych pełną odpowiedzialność za szkody nie objęte polisą ubezpieczeniową lub przekraczające sumę gwarancyjną szkody lub co do których zakład ubezpieczeń odmawia pokrycia lub co do których odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest wyłączona powstałe w związku z eksploatacją pojazdu przez Najemcę w Okresie Najmu, włączając w to szkody, które zostaną ujawnione po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy.


7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W granicach określonych prawem, wyłącza się wszelką odpowiedzialność Wynajmującego za szkody, w tym za utracone korzyści, które Najemca lub osoby trzecie poniosły w związku z eksploatacją Pojazdu przez Najemcę. Najemca jest odpowiedzialny za naprawę szkód powstałych w wyniku eksploatacji Pojazdu do wysokości Udziału Własnego w Szkodzie, o którym mowa w Parametrach Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsze Warunki przewidują pełną odpowiedzialność Najemcy za pokrycie szkody. W przypadku, gdy rzeczywisty koszt naprawy szkody jest niższy niż wartość Udziału Własnego w Szkodzie, Najemca jest zobowiązany do udziału w szkodzie w wartości odpowiadającej rzeczywistemu kosztowi naprawy szkody. Wynajmujący nie obciąży Najemcy Udziałem Własnym w Szkodzie w przypadku, gdy szkoda nie powstała na skutek winy bądź współwiny Kierowcy a jednocześnie koszt naprawy tej szkody pokryty zostanie w całości z ubezpieczenia sprawcy szkody.

Najemca ponosi koszt naprawy szkody w Pojeździe w pełnej wysokości tj. bez limitu wyznaczonego Udziałem Własnym w Szkodzie w następujących przypadkach: gdy Pojazd był używany w sposób niezgodny z Umową lub/i bez zachowania należytej staranności lub/i z naruszeniem przepisów prawnych; gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku; gdy szkoda powstała na skutek kradzieży pojazdu; gdy sprawca czynu wszedł w posiadanie klucza służącego do otwarcia pojazdu lub jego uruchomienia za wiedzą albo wskutek niedbalstwa Najemcy (wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata Pojazdu nastąpiła wskutek rozboju); gdy szkoda spowodowana została działaniami wojennymi, rozruchami lub powstała podczas użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska, policji i innych podmiotów lub powstała wskutek działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania laserowego lub maserowego oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego; gdy szkoda jest wynikiem zderzenia na wysokości (np. w tunelu, pod wiaduktem, pod konarem drzewa, szyldem itp), gdy szkoda polegała na kradzieży radioodtwarzaczy innych niż fabrycznie montowanych, polegała na kradzieży radioodtwarzaczy fabrycznie montowanych wyposażonych w panele, jeżeli nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody użytkownik nie przekaże panelu do miejsca wskazanego przez ubezpieczyciela lub Wynajmującego; gdy Najemca niezwłocznie nie zgłosi Wynajmującemu szkody powstałej w Pojeździe lub wyrządzonej przez Pojazd, nie przekaże wymaganych dokumentów oraz gdy nie będzie się stosował do zaleceń Wynajmującego związanych z likwidacją szkody. Najemca zobowiązuje się do powiadomienia Wynajmującego o szkodzie powstałej w pojeździe lub wyrządzonej przez pojazd niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po zajściu szkody, w przeciwnym przypadku udział własny w szkodzie zostanie podwyższony o jeden tysiąc złotych. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania instrukcji i zaleceń Wynajmującego po zgłoszeniu szkody oraz do dokonywania wszelkich czynności zachowawczych oraz podejmowania działań mających na celu zapobieżenie i zabezpieczenie pojazdu przed szkodą lub zwiększeniem jej rozmiaru, w tym do odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą i ryzykiem uszkodzenia a także do podjęcia wszelkich działań w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń w rezultacie działań sił przyrody, a także do podjęcia wszelkich kroków, które mogą być słusznie oczekiwane od niego, aby odzyskać skradziony pojazd, jego część lub wyposażenie, w tym w szczególności do bezzwłocznego zgłoszenia kradzieży w najbliższej jednostce policji.


8. OKRES NAJMU, PRZEDŁUŻENIE UMOWY, ZWROT POJAZDU

Okres Najmu Pojazdu rozpoczyna się z dniem jego przekazania i kończy się po upływie Okresu Najmu, określonego w Parametrach Najmu, z tym że – w przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie, Umowa ulega automatycznemu wielokrotnemu przedłużeniu na warunkach dotychczasowej Umowy na okres jednego dnia dla najmu dziennego (CD) oraz na okres jednego miesiąca dla najmu miesięcznego (MD) aż do dnia zwrotu Pojazdu, z tym że maksymalne przedłużenie Umowy wynosi trzy miesiące od upływu planowanej daty zwrotu Pojazdu, wskazanego w Umowie. Najemca dokona zwrotu Pojazdu ostatniego dnia Okresu Najmu. Pojazd zostanie zwrócony w miejscu z którego był odbierany bądź w innym miejscu wskazanym przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd wraz z jego wyposażeniem i akcesoriami na własne ryzyko i koszt. Najemca pokryje koszt wyposażenia i akcesoriów, w tym przewodów zasilających do agregatów chłodniczych, które nie zostaną zwrócone wraz z Pojazdem oraz koszt uzupełnienia paliwa do stanu z przekazania Pojazdu. W przypadku gdy Najemca sam nie dokona zwrotu Pojazdu będzie on zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Wynajmującego celem wejścia w posiadanie Pojazdu, jego wyposażenia i akcesoriów i odstawienia go do siedziby Wynajmującego, w tym kosztów związanych z powierzeniem windykacji podmiotom trzecim. Ryzyko uszkodzenia Pojazdu lub jego utraty do czasu, gdy Wynajmujący wejdzie w posiadanie Pojazdu, spoczywa na Najemcy. Używanie Pojazdu po terminie do jego zwrotu wymaga w każdym przypadku pisemnej zgody Wynajmującego. Używanie pojazdu po terminie bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może być w żadnym przypadku poczytywane za przedłużenie najmu. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości odpowiadającej kwocie podwójnego czynszu wyliczonego proporcjonalnie do okresu opóźnienia w zwrocie Pojazdu.


9. WYPOWIEDZENIE UMOWY

Umowa może zostać rozwiązana przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach: Najemca używa Pojazdu, jego wyposażenia lub/i akcesoriów w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy, w tym narusza zasady używania Pojazdu, oddaje Pojazd, jego wyposażenie lub akcesoria w podnajem lub bezpłatne używanie osobom trzecim; Najemca zalega z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności. Umowa może zostać wypowiedziana przez Wynajmującego za tygodniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku nieprzestrzegania przez Najemcę wszelkich innych postanowień Umowy niż określone w zdaniu pierwszym, w tym gdy Najemca nie odbierze korespondencji Wynajmującego za pierwszym awizo. W przypadku rozwiązania przez Najemcę Umowy na mocy postanowień niniejszego punktu, Najemca nie może domagać się zwrotu wpłaconych Wynajmującemu należności ani przedkładać Wynajmującemu jakichkolwiek roszczeń z tytułu poniesionych szkód, w tym utraconych korzyści a ponadto zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty z tytułu skrócenia Okresu Najmu odpowiadającego połowie sumy czynszów pozostałych i niezafakturowanych przez Najemcę do dnia upływu Okresu Najmu jaki przewidziany był w Umowie.


10. KORESPONDENCJA

Wszystkie oświadczenia każdej ze Stron będą wysyłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską bądź dostarczane osobiście na adres do korespondencji podany w komparycji Umowy lub w pisemnym zawiadomieniu o zmianie tego adresu, z tym że w przypadku korespondencji kierowanej przez Wynajmującego do Najemcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, Wynajmujący może skierować pismo – według własnego wyboru na wskazany adres korespondencyjny lub/i na adres zamieszkania, którego kopia przedkładana jest Wynajmującemu przy podpisaniu Umowy lub w zawiadomieniu o zmianie tego adresu - ze skutkiem doręczenia Najemcy. Najemca zobowiązany jest do bieżącego uaktualniania swojego adresu. Wszelkie pisma wysłane przez Wynajmującego na adres Najemcy według zasad opisanych powyżej uznaje się za skutecznie doręczone Najemcy z upływem faktycznego odbioru albo w przypadku braku odbioru z datą pierwszego awizo (albo w przypadku niemożliwości pozostawienia awizo z datą podjęcia próby jego pozostawienia), nie później jednak niż z upływem siódmego dnia od daty wysłania. W komparycji Umowy Najemca wskazuje również adres poczty elektronicznej, traktowany jako dodatkowy adres korespondencyjny Najemcy.


11. WYPŁACALNOŚĆ NAJEMCY

Najemca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy jest wypłacalny, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub postępowanie naprawcze i że nie jest wobec niego prowadzona egzekucja skarbowa, komornicza oraz windykacyjne postępowanie bankowe ani że nie jest zagrożony powyższymi postępowaniami.


12. ZMIANY UMOWY, SPORY

Strony ustalają, że wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku sporu, związanego z niniejszą Umową będzie on rozpatrywany przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Wynajmującego.